Genel

Çatışma Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Çatışma, grup üyelerinin ihtiyaç, amaç veya çözüm farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, çatışma teknikleri ile yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de şirket içi iletişim sorunları önlenmiş olur. Eğitim sonunda katılımcılar, çatışmayı pozitif yönde kullanma yöntemlerini öğreneceklerdir.

Konu Başlıkları:

 • Çatışma nedir?
 • Ekip içinde çatışma belirtileri
 • Çatışma ve rekabetin farkı
 • Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
 • Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
 • Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
 • Çatışma düzeyleri
 • Çatışma yönetimi
 • Çatışmanın yıkıcı etkisi
 • Çatışmanın yapıcı etkisi
 • Çatışma ortamında liderin davranışı
 • Çatışma yönetimi teknikleri
 • Saldırgan davranışlar
 • Pasif davranışlar
 • Müzakere oyunu

Süre: 1 Gün (6 Saat)

Tutum Geliştirme

Eğitimin Amacı:

Gerek kişisel potansiyeli geliştirmek, gerekse başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan işe ve insana karşı doğru tutumların öğrenilmesi ve bunların davranış haline geliştirilmesi amaçlanır.

Kimler Katılmalı:

İş ve insan ilişkilerini geliştirmek, iş ortamında mutlu ve başarılı olmak isteyen her kademede çalışanlar. Tutum ve davranışlarını geliştirmesi gereken çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kendini tanımak
 • Kişilik-tutum-davranış geliştirme
 • Tutumun üç yönü
 • Tutumu oluşturan öğeler
 • Olumlu ve olumsuz zihinsel tutum
 • Self motivasyon ve kendine güven
 • Başarı Motivasyonu
 • Hedef belirlemek ve hedeflere çalışmak
 • Kişiler arası etkileşim analizi
 • Organizasyonel tutum geliştirme-şirket kültürü
 • Saldırgan, pasif ve girişken insan davranışları
 • Yeni tutum ve davranışların öğrenilmesi
 • Kendini yönetmek
 • İzlenim yönetimi
 • Stresin tutum ve davranışlara etkisi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)

SÜRE: 2 gün

Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Amacı:

Kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik teknikler uygulanarak çözüm üretilmesini amaçlar.

 Konu Başlıkları:

 • Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
 • Çözüme ilişkin önyargılar ve yönlendirilmiş bakış açısı
 • Problem Çözümünde Çatışma Ortamı
 • Problem içinde çatışma analizi
 • Problem çözümünde bireysel tutumlar
 • Problemin analizi ve bilgi toplama yöntemleri
 • Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
 • Problemin temel sorununu ve çözümünü bulabilme
 • Problemler karşısında stratejik açıklık
 • Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
 • Problem çözümünde pozitif çatışma
 • Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
 • Problem çözümü ve karar alma oyunları
 • Problemlerin çözümlerini stratejik şirket kuralları haline getirmek.

 Süre: 1 gün (6 saat)

 

Müşteri İlişkileri & Şikayet Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Zincir marketlerde çalışan yönetici ve çalışanların, kendine özgü bir müşteri yapısı içeren market müşterileri ile daha etkin ve yaratıcı iletişim kurabilme becerilerini geliştirerek, “ müşteri odaklı hizmet” anlayışı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Müşterilerden gelecek şikayetleri karşılama ve müşterilerin beklentileri ile kendi durumumuz arasında fark oluşması sebebiyle arada doğabilecek sıkıntıları giderme ve sağlıklı iletişim kurma becerisi geliştirme

Kimler Katılmalı:

Liderlikteki etkinliğini ve koşullara uyma yeteneğini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler

Konu Başlıkları:

 • Davranış nedir ? Tüketici davranışları
 • Tüketici davranışı anahtarları
 • Tüketici açısından algılanan riskler
 • Yaşam tarzları ve alışveriş
 • Müşteri tutumları
 • Müşterilerin tutum değiştirmesi
 • Ailenin satın almaya etkisi
 • Jenerasyon farkları
 • Satıştan önce tüketici nelere dikkat eder
 • Planlanmış ve içgüdüsel alışveriş unsurları
 • Şikayet nedir ? müşteri tatminsizliği nasıl oluşur ?
 • Müşteri tatmin değerlemesini nasıl yapar
 • Müşterilerin şikayet konusunda eylem planları
 • Şikayet eden müşterilerin özellikleri
 • Şikayet nasıl karşılanır ?
 • Müşteri değeri ve sadık müşteriler.
 • Delegasyon Modeli
 • Delagasyon Grup Çalışması

SÜRE: 1 Gün

Çatışma Yönetimi

 

Çatışma, grup üyelerinin ihtiyaç, amaç veya çözüm farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, çatışma teknikleri ile yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de şirket içi iletişim sorunları önlenmiş olur. Eğitim sonunda katılımcılar, çatışmayı pozitif yönde kullanma yöntemlerini öğreneceklerdir.

 

 

İçerik

 

 • Çatışma nedir?
 • Ekip içinde çatışma belirtileri
 • Çatışma ve rekabetin farkı
 • Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
 • Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
 • Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
 • Çatışma düzeyleri
 • Çatışma yönetimi
 • Çatışmanın yıkıcı etkisi
 • Çatışmanın yapıcı etkisi
 • Çatışma ortamında liderin davranışı
 • Çatışma yönetimi teknikleri
 • Saldırgan davranışlar
 • Pasif davranışlar
 • Müzakere oyunu

 

Süre: 1 gün (6 saat)

Kişisel Gücün Kullanılması ve Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı:

Kişisel ve sosyal yaşamda etkin ve başarılı olmak isteyenlere gerekli temel kavramları, teknikleri ve becerileri vermek, uygun yaklaşım tarzını ve bilinç düzeyini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı:

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazla bir kısmını kullanmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kişisel gücün niteliği ve kaynakları
 • Kişinin kendisini ve çevresini tanıması
 • Kişisel gücün kazanılması ve elde tutulması
 • Sınırlar ve sınırların kaldırılması veya genişletilmesi
 • Etki (izlenim) yönetimi
 • Beyin, öğrenme ve düşünce gücü
 • Yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi ve kullanılması
 • Proaktif düşünme ve davranma
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • Amaç ve hedeflerle çalışma
 • Başarısızlık korkusunu yenme
 • Hatalardan öğrenme
 • Zamanın etkili kullanımı
 • Stresle baş etme

SÜRE: 2 gün

Hizmet Sektöründe Kişisel İmaj

Eğitimin Amacı:

Hizmet sektöründe çalışanların dış görünüşleri ve konuşma tarzları, hizmet sektöründe hizmet veren kurumların aynası yani profillerinin yansımasıdır. Bu eğitimde amaçlanan çalışanlarımızın, en iyi kalitede hizmet vermesi, çalışanların dış görünüşleri, kendilerini ifade tarzları, beden dillerini kullanmaları ve kurum kültürünü en iyi şekilde temsil edebilmesidir.

Kimler Katılmalı:

Hizmet sektöründe çalışanlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel İmaj nedir?
 • Kişisel İmajımız
 1. Öz İmaj
 2. Algılanan İmaj
 3. İdeal İmaj
 • İlk İzlenimin Önemi
 • Hijyenin imaj üzerindeki etkileri
 • Kişisel İmaj konusunda yapılan yanlışlar
 • Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler
 • Dinlenebilir bir konuşma nasıl olmalı?
 • Konuşma tarzımız
 • Beden dili
 • Giyim tarzımız
 • Renkler ve imaj
 • İş Etiketi

 

SÜRE: 1 gün

işletme kültürü ve kuruma bağlılık

İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde katılımcıların; kurum kültürü ve önemi, etik değerler ve kuruma bağlılık konularında tutum ve davranış değişiklikleri kazandırılacaktır.

Kimler Katılmalı:

İki aşamalı bir program olan “İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık”, üst düzey yöneticilerin katılımları ile yürütülen, “workshop” niteliğinde bir ön programdır. Bu programda elde edilen bulgular doğrultusunda içerik, diğer çalışanlara yönelik olarak revize edilip eğitimin ikinci aşaması olan “Kurum Kültürü” oluşturularak devamlılığının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları:

 • İşletme Kültürü
 • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
 • Çevre ve kültür
 • İşletmelerde kültürün türleri
 • İşletme kültürünün değiştirilmesi
 • İş ahlakı
 • İş ahlakı nedir?
 • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler & Kuruma bağlılık
 • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
 • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları

SÜRE: 2 Gün

iletişim

Etkili İletişim Becerileri

Eğitimin Amacı

Çalışanların toplumda daha aktif rol alabilmesi, iletişim kurduğu herkes ile etkin iletişim kurma yolunda başarı ve beceri kazanmasını hedefler.
iletişim

Kimler Katılmalı:

Her seviye şirket çalışanları bu eğitime katılabilir.

Konu Başlıkları

 •  İletişim ve önemi
 •  İletişim Türleri
 •  Algılar
 •  Paradigmalar
 •  Etkili İletişimin Aşamaları
 •  İletişimde Beden Dilinin Önemi-Yaratıcı drama ile vurgulanacak.
 •  İletişimde İç Dünyamız-Dış Dünyamız
 •  Etkin Konuşma
 •  İletişimde Aktif Dinleme
 •  Yanlış Dinleme Biçimleri
 •  Etkin Dinleme
 •  İletişim Matrisi
 •  Korku Kültürü ve Değerler Kültürü
 •  İletişimin Önündeki Engeller
 •  İletişimi Planlamak
 •  İletişim Tarzları
 •  Ben Dili, Sen Dili, Sandviç Tekniği
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Becerileri
 •  Üç tür ilişki kurma biçimi
 •  Karşıt Davranışa Kayma
 •  İlişki kurma biçimimizin sağladığı yararlar ve bu davranışı seçmenin bedelleri
 •  Kendimizi Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Neden Gerek Var?
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Teknikler
 •  Kendini Ortaya Koyarak Davranmak İçin Temel Stratejiler
 •  Kendini Ortaya Koyma İle İlgili İpuçları

Eğitim yaratıcı drama ve buz kırıcılarla zenginleştirilmiştir. Eğitimin sonunda katılımcılardan oluşan gruplara eğitimde öğrendikleri resim çalışması ile pekiştirilecektir.

SÜRE: 2 Gün